title-photo

Požiarna ochrana

img

Dokumentácia PO

Spracujeme dokumenty požiarnej ochrany

 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb (PBS)
 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • Protipožiarne poriadky pracoviska
 • Požiarne evakuačné plány a požiarne poplachové smernice 
 • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby 
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • Dalšia dokumentácia požiarnej ochrany

Služby v oblasti PO (Špecialista PO, Technik PO)

Vykonáme školenie a odbornú prípravu v oblasti požiarnej ochrany 

 • Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok

Vykonáme kontrolu požiarnej ochrany

 • Preventívna protipožiarna prehliadka v lehotách a rozsahu podľa požiadavky právnych predpisov so zápisom vrátane návrhu riešenia závad 

Ostatné služby v oblasti požiarnej ochrany

 • Účasť pri kontrolách Štátneho požiarneho dozoru HaZZ príslušného kraja 
 • Konzultácia otázok a požiadaviek PO s orgánmi HaZZ príslušného kraja 
 • Zisťovanie príčin vzniku požiaru, spracovanie podkladov pre ohlásenie požiaru a vedenie dokumentácie o požiaroch
 • Určenie a rozmiestnenie výstražných a bezpečnostných značiek
 • Aktualizácia dokumentácie PO

Vždy nájdeme optimálne riešenie pre Vašu spoločnosť!

 • Navštívime Vás a navrhneme riešenie presne pre Vašu spoločnosť "na mieru". Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
 • Spôsob financovania služieb záleží iba na Vašom rozhodnutí
  • paušálna platba za predom definovaný balík služieb 
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa predom odsúhlaseného rozsahu služieb