title-photo

Ochrana pred výbuchom

img

Dokumentácia o ochrane pred výbuchom

Táto služba je určená pre klientov, ktorí prevádzkujú činnosti, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny a prachy. Sme schopní spracovať Dokumentáciu o ochrane pred výbuchom (DOPV) podľa požiadaviek Nariadenia vlády č. 393/2006 Z.z., služby zahŕňajú:

 1. Určenenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.
 2. Hodnotenie rizík vrátane možných zdrojov iniciácie.
 3. Stanovenie rozsahu a typu zón s nebezpečenstvom výbuchu.
 4. Spracovanie grafickej dokumentácie - vyznačenie zón s nebezpečenstvom výbuchu na výkrese v programe AutoCAD a jeho prevedenie do formátu podľa požiadaviek zákazníka. 

Protokoly o stanovení vonkajších vplyvov a zón s nebezpečenstvom výbuchu

Vypracovanie / účasť na vypracovaní protokolov o

 • určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000- 5-51,
 • určení nebezpečných priestorov.

Vždy nájdeme optimálne riešenie pre Vašu spoločnosť!

 • Navštívime Vás a navrhneme riešenie presne pre Vašu spoločnosť "na mieru". Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
 • Spôsob financovania služieb záleží iba na Vašom rozhodnutí
  • paušálna platba za predom definovaný balík služieb 
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa predom odsúhlaseného rozsahu služieb